GAIA Kosovo – SCI Kosovo

Europe|Kosovo
SCI member|Branch of International Organisation
Contact: Helena Poucki
Phone: +386 49 216 164 , +381 (0)38246 299
Address: Lagia Peiton, Rr Pashko Vasa, n1, 10.000 Prishtina, Kosovo