Spremembe In Dopolnitve Pravil Ljubljanske Borze D.d. Ljubljana

Nad Forex trgovanjem je strog nadzor in številne posrednike ureja več kot en regulativni organ. Spoznajte najboljše posrednike za iz trgovine cocoritoshop Benzinga. 3) Če oseba, ki je zahtevala uvrstitev, ne izpolni svojih obveznosti skladno s prvim odstavkom tega člena in se zato trgovanje s temi delnicami ne začne v roku treh (3) mesecev od dneva uvrstitve delnic na borzni trg, ki je določen v sklepu o uvrstitvi, lahko borza umakne delnice iz trgovanja na borznem trgu v skladu s 3.6. poglavjem Pravil, Pogodba o kotaciji ter sklep o uvrstitvi pa prenehata veljati. Premestitev delnic se izvede s prvim trgovalnim dnem naslednjega meseca po redni reviziji skladno z navodili. 5) Ne glede na določbo četrtega odstavka tega člena lahko borza v primeru izrednih dogodkov preveri izpolnjevanje kriterijev iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena in s sklepom odloči o premestitvi, s katerim določi tudi datum, ko se premestitev izvede. 3) V primeru iz 4. točke prvega odstavka in drugega odstavka 32. člena Pravil začasna ustavitev trgovanja z določenimi delnicami traja do zagotovitve ustrezne javne objave oziroma največ en (1) trgovalni dan, razen če iz okoliščin posameznega primera ali iz izdajateljeve zahteve izhaja, da je potrebna daljša ustavitev.

2) Ukrepe, ki so predpisani v prvem odstavku tega člena, borza uresničuje za vse vrste vrednostnih papirjev, uvrščene v trgovanje na borznem trgu, razen v primeru, kadar posamezni ukrep zaradi lastnosti in pravne narave posameznega vrednostnega papirja ni primeren oziroma ni smiseln. 3) Borza umakne delnice ID iz trgovanja na borznem trgu, če so podani razlogi za umik, Kakšno Forex trgovanje določeni v 35. členu Pravil. 3) Izdajatelj, katerega delnice so uvrščene v trgovanje na borznem trgu, je dolžan predložiti borzi tudi druge informacije in dokumentacijo, kakor to določa veljavna zakonodaja. 1) Izdajatelj, katerega delnice so uvrščene v trgovanje na borznem trgu, ki objavi nadzorovano informacijo, je dolžan hkrati vsebino te objave predložiti borzi in borzo obvestiti o času in mestu te objave. 2) V zvezi s pogoji za uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na borzni trg se šteje, Forex trgovci da je pogoj, da so potrdila o deponiranju vrednostnih papirjev veljavno izdana in so izpolnjeni pogoji za zanesljivo poravnavo poslov s temi potrdili iz 4. točke prvega odstavka 342. člena ZTFI, izpolnjen, če so potrdila o deponiranju teh vrednostnih papirjev izdana na način, določen v oddelku 11.5 ZTFI.

2) Trgovalni status člana borze se spremeni na podlagi sklepa borze, kadar so za to izpolnjeni pogoji iz Pravil in na podlagi izključitve oziroma ponovne vključitve s strani poravnalnega člana, izvedene v skladu s petim odstavkom 98. člena Pravil oziroma drugim odstavkom 91. člena Pravil. 2) Borza lahko odvzame status vzdrževalca likvidnosti borznemu članu, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti kot vzdrževalec likvidnosti ali omeji njegove obveznosti v primeru velikih tržnih neravnovesij ali drugih izrednih razmer (npr. 2) Borza lahko posameznim borznim članom glede na izpolnjevanje predpisanih pogojev podeli status vzdrževalca likvidnosti za enega ali več vrednostnih papirjev na določenem segmentu organiziranega trga. 4) Kriteriji za vključevanje vrednostnih papirjev v posamezen način trgovanja se predpišejo z navodili glede na naravo in značilnosti trgovanja s posameznim vrednostnim papirjem, pri čemer se upoštevajo predvsem likvidnostni kriteriji. Kadar se sprostitve trgovanja z delnicami izvede še pred koncem trgovalnega dne, ker je izdajatelj na predpisan način zagotovil ustrezno obveščenost javnosti, mora med trenutkom javne objave in trenutkom sprostitev trgovanja preteči vsaj petnajst (15) minut. 2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko borza, v primeru da pogoj glede izdaje instrumentov denarnega trga v nematerializirani obliki še ni izpolnjen, na podlagi vložene zahteve odloča o uvrstitvi že pred njihovo izdajo v nematerializirani obliki, ter sprejme sklep o uvrstitvi z odložnim pogojem, ki je vezan na dan vpisa instrumentov denarnega trga v centralni register.

2) V primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena mora borzni član pri trgovanju dosledno upoštevati pravilo o uporabi računov iz 132. člena teh Pravil. 1) Borzni član mora imeti informacijski sistem, ki je z ustrezno povezavo združljiv z informacijskim sistemom borze na način, da omogoča uporabo le tega. 3) Borzni član mora ves čas članstva na borzi skrbeti za ustrezno strokovno usposobljenost njegovih borznih trgovalcev in skrbnikov uporabnikov trgovalnega sistema pri članu v skladu s Pravili in navodili. 5) Posamezni borzni trgovalec je lahko pooblaščen za vnos naročil za trgovanje samo za enega člana borze. 2) Obveznosti razkrivanja informacij lahko namesto izdajatelja osnovnega vrednostnega papirja izpolnjuje izdajatelj potrdila o deponiranju vrednostnih papirjev. Republiko Slovenijo, za regionalno oziroma lokalno skupnost kot izdajatelja vrednostnih papirjev. 2) Poleg vrednostnih papirjev se v posamezni podsegment iz prejšnjega odstavka uvrstijo tudi potrdila o deponiranju v zvezi z vrednostnimi papirji, na katere se ta potrdila nanašajo. 1) V zvezi z uvrstitvijo, razvrstitvijo, premestitvijo, spremembami, začasnimi ustavitvami trgovanja in umikom iz trgovanja potrdil o deponiranju vrednostnega papirja se uporabljajo določbe Pravil, ki urejajo posamezno vrsto vrednostnega papirja, na katerega se potrdila o deponiranju nanašajo, razen če ni v tem poglavju Pravil drugače določeno.

If you cherished this article and also you would like to obtain more info concerning Avtomatski sistemi trgovanja generously visit our webpage.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top